» ورزشی » دستگاه ورزشی » دستگاه بدنسازی باشگاهی و خانگی » دستگاه بدنسازی رویین تن
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
دستگاه پرس پا

دستگاه پرس پا

41500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
رک دمبل 2 طبقه

رک دمبل 2 طبقه

10500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز زیر سینه هالتر

میز زیر سینه هالتر

18200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز بالا سینه هالتر

میز بالا سینه هالتر

18200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پرس سینه هالتر

میز پرس سینه هالتر

18200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرک اسکات

خرک اسکات

21500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نیمکت ثابت

نیمکت ثابت

5250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز کرانچ ،شکم

میز کرانچ ،شکم

13800000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تی با ر

تی با ر

20400000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه شکم مکانیکی

دستگاه شکم مکانیکی

35800000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرک هالتر

خرک هالتر

4300000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بارفیکس 3 کاره وزنه آزاد

بارفیکس 3 کاره وزنه آزاد

21500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز فیله کمر

میز فیله کمر

14900000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نیمکت مدرج

نیمکت مدرج

13800000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز جلو باز لاری

میز جلو باز لاری

10500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه ساق پا وزنه آزاد

دستگاه ساق پا وزنه آزاد

16000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه مسگری دوکاره

دستگاه مسگری دوکاره

14900000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نیمکت پشت ثابت

نیمکت پشت ثابت

4950000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه زیر بغل لت

دستگاه زیر بغل لت

41500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قایقی

دستگاه قایقی

41500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو بازو لاری

دستگاه جلو بازو لاری

41500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس سرشانه

دستگاه پرس سرشانه

41500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه کراس آور

دستگاه کراس آور

54500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت پا خوابیده

دستگاه پشت پا خوابیده

41500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه اسمیت

دستگاه اسمیت

64500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بدنسازی جلو پا

دستگاه بدنسازی جلو پا

41500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پروانه

دستگاه پروانه

41500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بارفیکس پارالل کمکی

دستگاه بارفیکس پارالل کمکی

43500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه خیاط پا دوکاره

دستگاه خیاط پا دوکاره

49000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد