» ورزشی » دستگاه ورزشی » دستگاه بدنسازی باشگاهی و خانگی » دستگاه بدنسازی مبارز
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
دستگاه پشت پا نشسته دو کاره

دستگاه پشت پا نشسته دو کاره

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه ساعد مبارز

دستگاه ساعد مبارز

23000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه قفسه سینه دوکاره

دستگاه قفسه سینه دوکاره

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس پا مبارز

دستگاه پرس پا مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه اسمیت کمک دار با نیمکت مدرج مبارز

دستگاه اسمیت کمک دار با نیمکت مدرج مبارز

36500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه خياطه بيرون و داخل پا دوکاره ماشینی مبارز

دستگاه خياطه بيرون و داخل پا دوکاره ماشینی مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه جلو بازو سیم کش مبارز

دستگاه جلو بازو سیم کش مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو پا سیم کش ماشین  مبارز

دستگاه جلو پا سیم کش ماشین مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قایقی روئینگ سیم کش مبارز

دستگاه قایقی روئینگ سیم کش مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قفسه سینه ماشینی مبارز

دستگاه قفسه سینه ماشینی مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه ساق پا ایستاده مبارز

دستگاه ساق پا ایستاده مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه صلیب کراس اور متحرک مبارز

دستگاه صلیب کراس اور متحرک مبارز

46000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت پا سیم کش ماشین  مبارز

دستگاه پشت پا سیم کش ماشین مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه کشش دوبل مبارز

دستگاه کشش دوبل مبارز

23000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه زیر بغل عمود سیم کش  مبارز

دستگاه زیر بغل عمود سیم کش مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه هاگ و ساق مکس مبارز

دستگاه هاگ و ساق مکس مبارز

27000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه پرس سینه نشسته وزنه آزاد تکنو مبارز

دستگاه پرس سینه نشسته وزنه آزاد تکنو مبارز

36500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو بازو مکس وزنه آزاد مبارز

دستگاه جلو بازو مکس وزنه آزاد مبارز

23000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه سر شانه طرح مکس مبارز

دستگاه سر شانه طرح مکس مبارز

23000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه پرس بالا سینه طرح مکس مبارز

دستگاه پرس بالا سینه طرح مکس مبارز

23000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس زیر سینه طرح مکس مبارز

دستگاه پرس زیر سینه طرح مکس مبارز

23000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه نشر  وزنه آزاد طرح تکنو مبارز

دستگاه نشر وزنه آزاد طرح تکنو مبارز

23000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس سینه طرح مکس مبارز

دستگاه پرس سینه طرح مکس مبارز

23000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تکنو مبارز

دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تکنو مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قایقی وزنه آزاد تکنو مبارز

دستگاه قایقی وزنه آزاد تکنو مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تکنو مبارز

دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تکنو مبارز

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز سر شانه مبارز

میز سر شانه مبارز

12000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 میز پرس تخت بدنسازی مبارز

میز پرس تخت بدنسازی مبارز

11000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پرس زير سينه مبارز

میز پرس زير سينه مبارز

11000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پارالل بارفیکس شکم خلبانی مکانیکی مبارز

دستگاه پارالل بارفیکس شکم خلبانی مکانیکی مبارز

9000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نیمکت ورزشی بلند مبارز

نیمکت ورزشی بلند مبارز

4200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مقر هالتر عمودی مبارز

مقر هالتر عمودی مبارز

3500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله کمر 90 درجه مبارز

فیله کمر 90 درجه مبارز

7300000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه تی بار وزنه آزاد مبارز

دستگاه تی بار وزنه آزاد مبارز

8500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 خیاطه پا ایستاده مبارز

خیاطه پا ایستاده مبارز

10500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 نیمکت جلو بازو لاری مبارز

نیمکت جلو بازو لاری مبارز

7000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 نیمکت مدرج چند منظوره مبارز

نیمکت مدرج چند منظوره مبارز

6700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 نیمکت ورزشی کوتاه  مبارز

نیمکت ورزشی کوتاه مبارز

4200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نیمکت بالا سینه ثابت مبارز

نیمکت بالا سینه ثابت مبارز

4700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 مسگری یک طرفه مبارز

مسگری یک طرفه مبارز

3900000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جای دمبل مبارز

جای دمبل مبارز

6500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 جای وزنه مبارز

جای وزنه مبارز

4700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جای دمبل بانوان مبارز

جای دمبل بانوان مبارز

4700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنا سوئدی مبارز

شنا سوئدی مبارز

7300000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مقر اسکات

مقر اسکات

9000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مقر هالتر مبارز

مقر هالتر مبارز

4700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جای هالتر افقی  مبارز

جای هالتر افقی مبارز

4500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرک جلو آینه مبارز

خرک جلو آینه مبارز

2500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نیمکت اسکات مبارز

نیمکت اسکات مبارز

6000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جای دمبل دو طبقه مبارز

جای دمبل دو طبقه مبارز

6000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد